Αρχείον Πόντου

Tόμος 11 (1941)

185 σελ.

 

 • Γεωργίου Σουμελίδου / Ευγενίου Βούλγαρι σχεδίασμα περί Ζιχών και Τζέχων
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Ποικίλα άσματα του χωρίου Σταυρίν
 • Ιορδάνου Βαμβακίδη / Σύμμεικτα εξ Οινόης
 • Παντελή Μελανοφρύδη / Παιγνίδια Χαλδίας
 • Ευσταθίου Αθανασιάδου / Έθιμα Σάντας
 • Ευσταθίου Αθανασιάδου / Παιγνίδια Σάντας
 • Δέσποινας Φωστηροπούλου / Παραμύθια, ανέκδοτα και παραδόσεις Ίμερας
 • Δέσποινας Φωστηροπούλου / Πρακτική ιατρική Ίμερας
 • Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου / Το χωρίον Ίμερα
 • Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου / Τραγούδια Ίμερας
 • Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου /  Λεξιλόγιον Ίμερας
 • Α.Α. Παπαδοπούλου /  Περί της προφοράς του   η   εν τη Ποντική διαλέκτω

 

 

 

Τόμος 12 (1946)

249 σελ.

 

 • Ανθίμου Παπαδοπούλου /  Γλωσσικαί έρευναι
 • Γ. Σουμελίδου / Άσματα συλλογής Ε. Κούση
 • Γ. Σουμελίδου / Άσματα συλλογής Ι. Βασιλειάδου
 • Γ. Σουμελίδου / Το άσμα του νεκρού αδελφού
 • Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου /  Βησσαρίωνος προσφώνημα προς τον Αλέξιον Κομνηνόν
 • Κων. Αλεξιάδου /  Δημώδη άσματα Ινεπόλεως
 • Δ.Κ. Παπαδοπούλου / Παραμύθια του χωρίου Σταυρίν
 • Ανθίμου Παπαδοπούλου / Ερμηνευτικαί σημειώσεις εις τα ανωτέρω παραμύθια
 • Αγαθαγγ. Τσαούση / Ποικίλα λαογραφικά του χωρίου Χόψα
 • Γεωργ. Κανδηλάπτη /  Δημοτικά άσματα Χαλδίας
 • Σωτηρίας Φωστηροπούλου / Ποικίλα λαογραφικά Ίμερας
 • Ευφροσύνης Σιδηροπούλου / Αινίγματα Κοτυώρων
 • Πίνακες στατιστικοί

 

 

 

Τόμος 13 (1948)

271 σελ.

 

 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Το μαγικό δαχτυλίδι
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Βιβλιοκρισία (Ν. Ανδριώτης)
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Ο Χαλδίας αρχιερεύς των μεταλλουργών
 • Γεωργίου Κανδηλάπτη / Σύμμεικτα λαογραφικά Χαλδίας
 • Ανωνύμου / Η πόλις Άνδραπα
 • Χρυσοστόμου Μυρίδου / Λαογραφικά Λιβεράς
 • Θ. Κ. Θεοφυλάκτου / Η μονή Γουμερά
 • Νίκου Α. Βέη / Εκ της βιβλιοθήκης του Σεβαστού Κυμινήτου
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Άσματα του χωρίου Σταυρίν
 • Ευσταθίου Αθανασιάδου / Παραδόσεις Σάντας
 • Παντελή Μελανοφρύδου / Φράσεις και σύνθετα αριθμητικών του χωρίου Άδισα
 • Σωτηρίας Φωστηροπούλου / Τοπωνύμια και ονόματα Ίμερας
 • Φίλωνος Κτενίδου /  Ώρωμαν ή νοσταλγία της Κρώμνης
 • Πολ. Χάιτα /  Ύμνος εις την λύραν
 • Αριστοδήμου Γ. Σοφιανού / Στατιστικοί πίνακες

 

 

Tόμος 14 (1949)

270 σελ.

 

 • Aνθ. Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικαί έρευναι
 • Ανθ. Α. Παπαδοπούλου / Ηθογραφία παραμυθίων
 • Γεωργ. Κανδηλάπτη / Συμβολή εις μελέτην περί της Μητροπόλεως Χαλδίας
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Άσματα του χωρίου Σταυρίν
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Λεξιλόγιον της περιφερείας Σταυρίν
 • Παντελή Μελανοφρύδη / Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του χωρίου Άδισα
 • Νίκου Βέη / Αφιερώματα και λειτουργικαί συνδρομαί Ποντίων υπέρ του Παναγίου Τάφου
 • Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου / Γεωργία και κτηνοτροφία Ίμερας
 • Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου / Λεξιλόγιον Ίμερας
 • Ξενοφώντος Κ. Άκογλου / Της Σούσας το τραγούδι
 • Ευσταθίου Αθανασιάδου / Παραμύθι Σάντας
 • Κωνσταντ. Αλεξιάδου / Ευχαί και κατάραι Ινεπόλεως
 • Κωνσταντ. Αλεξιάδου / Λεξιλόγιον Ινεπόλεως
 • Ανθ. Α. Παπαδοπούλου / Χρύσανθος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Αινίγματα του χωρίου Σταυρίν
 • Μιλτιάδου Κ. Νυμφοπούλου / Λαογραφικά Σάντας
 • Γεωργίου Σουμελίδου / Βιβλιογραφικόν Σημείωμα

 

 

 

Τόμος 15 (1950)

271 σελ.

 

 • Ανθίμ. Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικαί έρευναι
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του χωρίου Σταυρίν
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Λεξιλόγιον του χωρίου Σταυρίν
 • Γεωργ. Κανδηλάπτη / Συμβολή εις μελέτην
 • Γεωργ. Κανδηλάπτη / Λαογραφικά Χαλδίας
 • Μητροπολ. Νευροκοπίου Αγαθαγγέλου / Ποικίλα λαογραφικά του χωρίου Χόψα
 • Μιλτιάδου Νυμφοπούλου / Λαογραφικά Σάντας
 • Ξενοφ. Άκογλου / Λαογραφικά Κοτυώρων
 • Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου / Λεξιλόγιον Ίμερας
 • Γεωργ. Σουμελίδου / Άσματα συλλογής Ε. Κούση
 • Ανθίμ. Α. Παπαδοπούλου / Λαογραφικά ζητήματα