Αρχείον Πόντου

Τόμος 16 (1951)

279 σελ.

 

 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικαί έρευναι
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Ο τσιτακισμός του σ
 • Σάββα Ιωαννίδου / Μύθοι δημώδεις και άσματα Τραπεζούντος
 • Ιωάννου Παρχαρίδου / Ποντικά παραμύθια
 • Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου / Λεξιλόγιον Ίμερας
 • Ι. Τ. Παμπούκη / Βυζαντινά κάλλανδα εν Πόντω
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Έθιμα και δοξασίαι περί τους νεκρούς του χωρίου Σταυρίν
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Παραδόσεις και ανέκδοτα του χωρίου Σταυρίν
 • Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου / Λεξιλόγιον του χωρίου Σταυρίν
 • Ξενοφ. Άκογλου / Παραλλαγή Ποντιακού παραμυθιού
 • Μιλτιάδου Νυμφοπούλου / Προλήψεις και δεισιδαιμονίες Σάντας
 • Μιλτιάδου Νυμφοπούλου / Παραμύθια Σάντας
 • Νίκου Α. Βέη / Η εν Κερασούντι μονή του Αγίου Επιφανίου και ο μητροπολίτης Αλανίας Νικόλαος
 • Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη / Ποιηταί δημωδών ασμάτων εις Τραπεζούντα κατά τον ΙΔ΄αιώνα
 • Κατερίνας Κακούρη / Ερώτημα λαογραφικό για τον «Κάνναβο»
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου/ Βιβλιοκρισίαι

 

 

Tόμος 17 (1952)

269 σελ.

 

 • Χρυσοστόμου Μυρίδου / Εικοσιπενταετηρίς Επιτροπής Ποντιακών Μελετών
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Πώς ηλώθη η Τραπεζούς
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικαί έρευναι
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Λεξιλόγιον του χωρίου Σταυρίν
 • Κωνσταντίνου Ρωμαίου / Τα Ακριτικά τραγούδια του Πόντου
 • Ξενοφώντος Άκογλου / Παραμύθια Κοτυώρων
 • Νικολάου Α. Οικονομίδου / Άγιος Φωκάς ο Σινωπεύς
 • Γεωργίου Ν. Λαμψίδου / Λαογραφικά της σαρακοστής Χαλδίας και Τραπεζούντος
 • Δ. Η. Οικονομίδου / Δίστιχα Χαλδίας και Τραπεζούντος
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Ο Ζάρπη Κωνσταντίνον
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Γλωσσικά σχόλια εις μεσαιωνικά κείμενα του Πόντου
 • Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου / Λεχώνα και νεογέννητο
 • Νίκου Α. Βέη / Δύο νέα απόγραφα της «τάξεως πρωτοκαθεδρίας της επαρχίας Λαζικής»
 • Κωνσταντίνου Ρωμαίου / Τα Λυκοχάντζια του Πόντου
 • Ιωάννου Βαλαβάνη / Άσμα Κερασούντος
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Βιβλιοκρισίαι

 

 

Τόμος 18 (1953)

321 σελ.

 

 • Κωνσταντίνου Αλεξιάδου / Λεξιλόγιον Ινεπόλεως
 • Α.Α. Παπαδοπούλου / Χαρακτηριστικά της Ποντικής διαλέκτου
 • Α.Α. Παπαδοπούλου / Πόθεν το όνομα Υψηλάντης
 • Α.Α. Παπαδοπούλου / Πορτάροι δίκλωποι της Κωνσταντινουπόλεως
 • Γεώρμπεϊ Π. Μ. Παπαδοπούλου / Δείγματα δημοτικής μουσικής του Πόντου
 • Οδ. Λαμψίδου / Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος. Ανέκδοτα κείμενα
 • Ιωάννου Παπαδοπούλου / Ο πρεσβευτής Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Γεώργιος Φραντζής εν Τραπεζούντι και Ιβηρία
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Μαγικαί συνήθειαι και δεισιδαιμονίαι του χωρίου Σταυρίν
 • Νικολάου Α. Οικονομίδου / Χρονολόγησις της ανοικοδομήσεως του ναού της Χρυσοκεφάλου
 • Νικολάου Α. Οικονομίδου / Κανών Ιωσήφ του Υμνογράφου εις άγιον Φωκάν τον Σινωπέα
 • V. Laurent / Deux chrysobulles inédits des empereurs de Trébizonde Alexis IV-Jean IV et David II
 • Κωνσταντίνου Ρωμαίου / Τραγούδια δίστιχα του Πόντου
 • Ξενοφώντος Άκογλου / Παραμύθια Κοτυώρων
 • Οδ. Λαμψίδου / Η άλωσις της Τραπεζούντος υπό των Τούρκων και ο Βαρβερινός κώδιξ 111
 • Οδ. Λαμψίδου / Βιβλιοκρισίαι

 

 

Τόμος 19 (1954)

393 σελ.

 

 • Δικαίου Β. Βαγιακάκου /  Νόστος-εύνοστος-έμνοστος και παράγωγα
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Απάντησις εις κριτικήν
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Τινά περί του έργου και των ιδεών Μιχαήλ του Πανάρετου
 • Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου / Φρασεολογικά
 • V. Laurent / Sceau inédit de David Comnène, liberateur du Pont et cofondateur de l’ empire de Trébizonde
 • Γεωργίου Σουμελίδου / Σύνθετα της ποντικής διαλέκτου
 • Ι. Β. Παπαδοπούλου / Μία πολιτική συνδιάλεξις εν τοις ανακτόροις της Τραπεζούντος
 • Αλ. Ν. Οικονομίδου / Πόθεν οι εν Αττικοίς επιτυμβίοις «Αθηναίοι»
 • Κωνσταντίνου Ρωμαίου / Το μοιρολόγι της Παναγίας
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Ο Πόντος κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον του 1828-1829
 • Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή / Το μαγικό δαχτυλίδι
 • Θ. Σ. Τζαννετάτου / Ο «εξάπους κολοσσός» Μιθριδάτου του Ευπάτορος
 • Αντωνίου Παπαδοπούλου / Γαμήλια έθιμα εις το Χορτοκόπι της Ματζούκας
 • Γεωργ. Τρ. Βαφειάδου / Λαογραφικά Τραπεζούντος και Κρώμνης
 • Δημητρίου Χρ. Λαζαρίδου / Λαογραφικά του χωρίου Καπίκιοϊ Τραπεζούντος
 • Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου / Λαογραφικά Ίμερας
 • Τριανταφύλλου Παπαθεοδωρίδου / Ανέκδοτοι στίχοι Στεφάνου του Σγουροπούλου
 • Ξενοφώντος Κ. Άκογλου / Ανέκδοτα Κοτυώρων
 • Ιορδάνου Κ. Χατζηλιάδου / Παραδόσεις και ανέκδοτα Γαλατσουγού Νικοπόλεως
 • Δικαίου Β. Βαγιακάκου / Λαλλούδι – λαλλάρι – λαλλάτζιν - λάλλαι
 • Ν. Α. Οικονομίδου / Βιβλιοκρισίαι
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Βιβλιοκρισίαι

 

 

Tόμος 20 (1955)

309 σελ.

 

 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Ιωάννου Ευγενικού Έκφρασις Τραπεζούντος. Χρονολόγησις και έκδοσις
 • Νικολάου Οικονομίδου / Σημείωμα περί των επιστολών Γρηγορίου του Χιονιάδου
 • Παντελή Μελανοφρύδη / Γλωσσάριον του χωρίου Άδισσα
 • V. Laurent / L’ assassinat d’ Alexis IV empereur de Trébizonde
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Ετυμολογικά και σημασιολογικά
 • Σταύρου Χ. Σκοπετέα / Οι Υψηλάνται. Η Τραπεζουντιακή καταγωγή τους
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Η φράσις «το κρίμα στο λαιμό σου»
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Πάλιν δια το χά = θα
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Αφομοίωσις του  τ  υπό του  σ
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Επιβίωσις αρχαίων δοξασιών
 • Πέτρου Ι. Μώραλη / Η «ανάλωτος» Τραπεζούς
 • Δικαίου Β. Βαγιακάκου / Σημασιολογικά και ετυμολογικά εκ της Ποντιακής διαλέκτου
 • Κ. Ρωμαίου / Βιβλιοκρισία
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Βιβλιοκρισίαι