Αρχείον Πόντου

Τόμος 41 (1987)

457 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδη / Η Διασκευή του βίου των ιδρυτών της μονής Σουμελά κατά Παρθένιον Μεταξόπουλον και Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην
 • Σάββα Παπαδόπουλου / Παραμύθια και ευτράπελες διηγήσεις περιοχής Καρς
 • Luise Michaelsen / Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am Hof der Herzöge von Burgund (1461-1470)
 • Στάθη Πελαγίδη / Ντοκουμέντα για τις πρώτες οργανωμένες κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου (1857)
 • Οδ. Λαμψίδη / Δύο προγενέστεραι της «Διασκευής» μορφαί του ιστορικού της ιδρύσεως της μονής Σουμελά. Μέρος Ι.
 • Οδ. Λαμψίδη Fl. Marinescu / Δύο προγενέστεραι της «Διασκευής» μορφαί του ιστορικού της ιδρύσεως της μονής Σουμελά. Μέρος ΙΙ.
 • Alexis G. C. Savvides / Ashik-Pasha-Zade  on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in A.D. 1461
 • Σωφρ. Α. Χατζησαββίδη / Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Τραπεζούντα (1846-1922)
 • Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη / Ανάλυση της δομής και εξέταση των εξωγλωσσικών παραγόντων που επιδρούν στο σχηματισμό ονομάτων τοποθεσιών του Πόντου
 • Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου / Μήδεια η «δέσποινα των Κόλχων» η «πολυφάρμακος»
 • Μαριλίνας Παναγιωτοπούλου / Η αδελφότητα Κρωμναίων στην Τραπεζούντα
 • V. N. Zalesskaja / Les lampes paléochrétiennes en terre cuite de la côte septentrionale de la Mer Noire
 • Έλσας Γαλανίδου-Μπαλφούσια / Συμβολή στη βιβλιογραφία της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου (1908-1922)
 • Kostas Fotiadis / Die Missionstätigkeit der katholischen und protestantischen Kirchen in Kleinasien während der osmanischen Herrschaft
 • Bιβλιογραφικόν και Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 42 (1988-89)

298 σελ.

 

 • Od. Lampsidis / Ergänzung zum Kommentar zu Zosimos Νέα Ιστορία Α ΧΧΧΙΙΙ
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Ποντιακά γραμματικά Β΄
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Η «Ελληνική Αγαθοεργός Κοινότης» του Ροστόβ και ο Πόντος
 • Απόστολου και Μάρθας Καρπόζηλου / Ελληνοποντιακά βιβλία στη Σοβιετική Ένωση. 1. Το Εκδοτικό «Κομυνιςτις» στο Ροστόβ του Δον
 • Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου / Παραδόσεις – θρύλοι περιοχής Καρς
 • Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου / Σχετικά με τον Ασίκ-Πασά-Ζαδέ και την Άλωση της Τραπεζούντας
 • Σίμου Λιανίδη / Σύμμεικτα λαογραφικά
 • Anthony Bryer / David Komnenos and Saint Eleutherios
 • Αγλαϊα Μπίμπη-Παπασπυροπούλου / Η παρουσία του Πόντου στην αρχαία ελληνική ιατρική
 • Th. Petrides / Traditional Pontic dances accompanied by the Pontic lyra
 • Μυρτώ Κουτίτα-Καϊμάκη / Περιπτώσεις ασυμφωνίας του γένους στην Ποντιακή

 

 

Τόμος 43 (1990-91)

370 σελ.

 

 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / «Μεταβιβαστικά» ρήματα της ποντιακής
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Οι βουλευτικές εκλογές του 1908 στην Τουρκία και ο Πόντος
 • Günter Evangelos Weigel / Ergebnisse der vorargeiten zur Gründungsgeschichte des Klosters Panagia Sumela nach der kollation des Athoskodex 3802.268 S. XV Dionysiou, 423 R – 517 R
 • Kostas Fotiadis / Die Griechenverfolgungen in Kleinasien
 • Alexis G. C. Savvides / The Trapezuntine sources of the Seljuk attack on Trebizond in A.D. 1222-1223
 • Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου / Συμβολή στη βιβλιογραφία των παραδόσεων και παραμυθιών των Ελλήνων του Πόντου (1928-1989)
 • Κώστα Καραποτόσογλου / Ετυμολογικά σε ποντιακές λέξεις
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Βιβλιογραφική ενημέρωση [G.S.Henrich, Κλητικές και γενικές σε –ο από αρσενικά σε –ος στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, Θεσσαλονίκη 1976.]
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Βιβλιοκρισία [Βαλκανικά σύμμεικτα. Περιοδική έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, τ. 3ος, Θεσσαλονίκη 1989.]

 

 

Τόμος 44 (1992-93)

360 σελ.

 

 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Η ρηματική κατάληξη –μες της ποντιακής
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Η ίδρυση του Υποπροξενείου Τραπεζούντας και οι εκθέσεις του πρώτου Υποπροξένου Γεωργίου Παπαθύμιου (1849-1851)
 • Στάθη Πελαγίδη / Τουρκικά αντίποινα στις κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου : Προξενικές και άλλες μαρτυρίες
 • Alexis G. C. Savvides / Tamerlane, Byzantium and Spain (with notes on Clavijo’s visit to Trebizond in A.D. 1404)
 • Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου / Λαογραφικά σύμμεικτα περιοχής Καρς
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ιστορικό σχεδίασμα της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών του Πόντου
 • Κώστα Καραποτόσογλου / Δυσετυμολόγητα της ποντιακής διαλέκτου
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Βιβλιογραφική ενημέρωση [Σωφρόνη Α. Χατζησαββίδη, Φωνολογική ανάλυση της ποντιακής διαλέκτου (ιδίωμα της Ματσούκας), Θεσσαλονίκη 1985.]
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Βιβλιοκρισία [Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη, Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, Εκδόσεις Δόμος, (Αθήνα 1992).]

 

 

Τόμος 45 (1994)

207 σελ.

 

 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Η ποντιακή: διαλεκτική μορφή της ελληνικής γλώσσας
 • Μ.Γ. Βαρβούνη / Όψεις της καθημερινής ζωής στην Τραπεζούντα του 14ου αιώνα – Η μαρτυρία του Ωροσκοπίου της Τραπεζούντος (1336)
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ανέκδοτα γράμματα των μητροπολιτών Χαλδίας και Νικοπόλεως (1857-1858)
 • Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη / Ο οπλαρχηγός Σάββας Ι. Παπαδόπουλος (Χάτζικας Τάραλης) [Ανέκδοτο έγγραφο για τη ζωή και το έργο του]
 • Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη / Πρώτο συμπλήρωμα στη «Γενική Βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας»
 • Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου / Σύμμεικτα λαογραφικά περιοχής Φάτσας
 • Στάθη Πελαγίδη / Προβλήματα προσφυγικής αποκατάστασης στην Παλιά Ελλάδα, στην Ήπειρο και στα νησιά (1923-1930)
 • Πάνου Θ. Ηλιάδη / Δύο ποντιακοί μύθοι του Α. Thumb
 • Πολύκαρπου Χ. Κελεσίδη / Η μουσικοχορευτική παράδοση των Ελλήνων του Μεταλλείου Σιμ
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Βιβλιογραφική ενημέρωση [Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη, Ο υποκορισμός στην ποντιακή διάλεκτο, Θεσσαλονίκη 1984]
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Βιβλιοκρισία [Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη, Στατιστικοί πίκανες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο, 1821-1922, Παράρτημα 16 του «Αρχείου Πόντου», Αθήνα 1988]